Skip to content

TOOLKIT
—————
CBF ERKENNING AANVRAGEN

WAAROM EN HOE?

unnamed
Erkenningspaspoort-CBF

CBF ERKENNING AANVRAGEN

In Nederland is een keurmerkstelsel van kracht voor alle fondsenwervende goede doelen: de CBF Erkenning. Al jaren geleden had ‘de politiek’ de dringende wens geuit voor een algemeen geldend landelijk keurmerk. Per 1 januari 2016 werd het stelsel ingevoerd. CBF is de landelijke controlerende instantie en verstrekt het keurmerk. Alle eerder bestaande keurmerken zijn verdwenen.

Categorie A
Het keurmerkstelsel geldt zowel voor kleine (fondsenwervende) stichtingen als grote (fondsenwervende) stichtingen. Grote stichtingen worden intensiever bevraagd (moet meer gegevens aanleveren) om hun keurmerk te krijgen en te houden dan de kleine. Zij dragen dan ook aanzienlijk meer bij in de kosten van het keurmerk.
Stichtingen zijn onderverdeeld in categorieën. De kleinste categorie is de categorie A, voor stichtingen met jaarlijkse inkomsten minder dan € 100.000,- Categorie A valt uiteen in twee delen: van 0 tot €50.000 en van €50.000 tot €100.000. Veel kleine goede doelen (particuliere initiatieven) vallen in de categorie A. De kosten van het keurmerk in de categorie A tot €50.000 bedragen € 150,- per jaar. Iedere 3 jaar worden de stichtingen opnieuw beoordeeld.

Waarom een CBF Erkenning?
De deelname aan het erkenningsstelsel is op vrijwillige basis, maar gaat wel steeds belangrijker worden. Met een CBF Erkenning laten de kleine stichtingen zien dat zij erbij horen als actor in ontwikkelingshulp. Zij zijn transparant over hun werk en organisatie:

• Er is een stevige organisatiestructuur met heldere afspraken
• De financiën worden verstandig beheerd
• Er bestaat duidelijkheid over de doelstellingen en de activiteiten
• Het geld van donateurs komt ook echt bij het goede doel terecht.

CBF Erkenning versus ANBI status
Veel kleine goede doelen vinden dat hun ANBI status voldoende waarborg biedt. Maar een eenmaal verstrekte ANBI status wordt zelden gecontroleerd op bovenstaande punten.
Daarom zijn er plannen van de overheid om de ANBI status te koppelen aan de Erkenning – met andere woorden: alleen CBF erkende stichtingen zouden dan een ANBI status kunnen krijgen.
Zover is het echter nog niet.
Wel kruipen de normen van ANBI en CBF Erkenning steeds dichter naar elkaar.

HULPMIDDEL BIJ DE AANVRAAG

Financieel jaarverslag
Het moeilijkste deel van de erkenningsaanvraag is het maken van een financieel jaarverslag dat voldoet aan de Richtlijnen voor de jaarverslaglegging van kleine fondsenwervende stichtingen. Om voor kleine stichtingen dure administratiekosten te voorkomen heeft Partin daar een geautomatiseerd hulpmiddel voor ontwikkeld. Met dit online hulpmiddel in de Partin Portal, is het ook voor een onervaren persoon, mogelijk om een jaarrekening te maken die nodig is voor de Erkenning. (En tevens voor alle andere doeleinden waarvoor de stichting een goede jaarrekening nodig heeft. Ook als de stichting (nog) geen Erkenning wenst is de tool handig, vooral voor stichtingen die niet zomaar een boekhouder kunnen inhuren.) Iedere kleine fondsenwervende stichting kan de online tool ‘Jaarrekening maken’ gebruiken.

Meer over online ‘Jaarrekening maken’ en de kosten voor niet – Partinleden vindt u in de toolkit Jaarrekening maken op deze site.

NORMEN ERKENNINGSREGELING

Categorie A

Bepalingen voor de kleine organisaties uit de Normen Erkenningsregeling vatten we hier samen. In de rechterkolom onderaan kunt u de volledige bepalingen downloaden.

1 Missie/maatschappelijke waarde
De organisatie voert activiteiten uit die zijn gericht op het realiseren van de statutair bepaalde doelstelling(en).
Uit de statuten van de organisatie blijkt dat de financiële middelen die na de opheffing van de organisatie overblijven, worden besteed aan een ANBI met een soortgelijke doelstelling.

2 Middelen
De organisatie heeft een actueel beleid m.b.t. het verkrijgen van de benodigde financiële middelen, bepaalt en licht toe welke fondsenwervingsmethoden zij hanteert. Gegevens uit donateursbestanden worden alleen met toestemming van de donateurs beschikbaar gesteld aan derden.
De organisatie gaat op verantwoorde wijze met haar vrijwilligers en medewerkers om en licht dit toe.

3 Activiteiten/organisatie
De organisatie heeft een actueel beleidsplan en een begroting. De organisatie houdt niet meer reserves en fondsen aan dan redelijkerwijs nodig voor het realiseren van de doelstelling.

4 Doelrealisatie
De organisatie licht de beoogde verbetering toe die zij wil behalen voor de doelgroep en licht toe welke programma’s en projecten zij wil uitvoeren in een (meerjaren)beleidsplan.

5 Governance
De bestuurder mag niet over het vermogen van de organisatie beschikken alsof het zijn eigen vermogen is en vermijdt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling. De vergoeding voor een bestuurder (lid van het vrijwilligersbestuur) is beperkt tot een vergoeding voor gemaakte onkosten en/of een niet-bovenmatige vacatievergoeding. (Bovenmatigheid geregeld in Staatsblad 2009, nr 50).

6 Verantwoording
Er zijn actuele jaarcijfers beschikbaar (balans en staat van baten en lasten) die zijn gecontroleerd door een kascommissie. De organisatie maakt via hun website de volgende informatie openbaar:
a. naam- en functie bestuurder;
b. actuele beleid mbt verkrijging financiële middelen;
c. de gehanteerde fondsenwervingsmethode;
d. verhouding besteding aan doelstelling, werving baten en beheer & administratie;
e. de omvang van de reserves en fondsen (al dan niet in de jaarcijfers, met een toelichting);
f. het actuele beleidsplan; g. het jaarverslag (bestuursverslag en jaarrekening).

Download hier de complete Normen Erkenningsregeling
Categorie-A tot € 50.000

Download hier de complete Normen Erkenningsregeling
Categorie-A, B, C, D.

MEER TOOLKITS

Handig in dit verband zijn wellicht ook: