Skip to content

TOOLKIT
—————
ANBI AANVRAGEN

ONMISBAAR VOOR KLEINE GOEDE DOELEN

ANBI status onder druk?
zie NRC 7 mei
Joep Dohmen stelt in de NRC van 7 mei dat de controle op de rechtmatigheid van de ANBI status zo gebrekkig is, dat er nodig meer controleurs bij moeten. Nu controleren 40 ambtenaren 43.000 stichtingen met ANBI status. Tussen de regels door lees je in het artikel dat een totale opheffing geen gek idee zou zijn. De filantropische sector dient alert te blijven – voordat het kind met het badwater wordt weggegooid.
Lees de reactie op het NRC artikel in de Dikke Blauwe:
https://www.dedikkeblauwe.nl/news/nrc-minfin
Nog meer lezen: artikel in de Dikke Blauwe van Ineke Koele in Tax & Legal.

ANBI AANVRAGEN

Giftenaftrek voor donateurs aan kleine goede doelen

Waarom?

Als een stichting een ANBI is, zullen sommige donateurs makkelijker geven, want: Giften van donateurs aan ANBI’s tellen mee voor de giftenaftrek van de inkomstenbelasting. Wie periodiek (meerdere jaren achtereen) schenkt aan een ANBI kan deze schenkingen voor 100% aftrekken. Hiervoor bestaat geen maximum. (NB. De Belastingdienst stelt wel een aantal eisen aan periodieke schenkingen: donateurs moeten om voor 100% aftrek in aanmerking te komen ten minste 5 jaar achtereen ongeveer eenzelfde bedrag overmaken aan dezelfde organisatie. Vroeger moest een dergelijke schenkingsovereenkomst worden vastgelegd door een notaris. Nu is een overeenkomst tussen de schenker en het goede doel voldoende. Klik hier voor een aantal voorbeelden van schenkings-overeenkomsten tussen donateur en het goede doel op de pagina van de belastingdienst.

Nalatenschappen aan ANBI’s zijn vrijgesteld van erfbelasting. Vaak zien donateurs een ANBI-registratie als een vertrouwenwekkend soort van waarborg. Een ANBI moet immers voldoen aan een aantal eisen.

Hoe?

Besturen van verenigingen of stichtingen kunnen een ANBI erkenning aanvragen bij de belastingdienst. Klik voor de link naar het aanvraagformulier van de Belastingdienst. U moet een beleidsplan meesturen, in sommige gevallen de statuten en een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. U krijgt uw ANBI status pas als uit de financiële gegevens van uw stichting blijkt dat u ‘het algemeen nut beoogt’. Hoe u met wat hulpmiddelen een jaarrekening maakt die helemaal voldoet aan de regels leest u in Jaarrekening maken kun je zelf! 

ANBI-eisen

De overheid verlangt (vanaf 1 januari 2014) dat tenminste het volgende via internet wordt gepubliceerd:

  • naam van de stichting/vereniging
  • het fiscaal nummer
  • de contactgegevens (www, email, postadres)
  • de bestuurssamenstelling (namen, functies, adressen)
  • het beleidsplan
  • het beloningsbeleid (betaalt u bestuurders? hoe?)
  • de doelstelling (visie en missie)
  • een verslag van de uitgeoefende activiteiten (projecten, activiteiten fondsenwerving
  • een financiële verantwoording.

Publicatie van deze gegevens op de eigen website van de stichting/vereniging is voldoende. Een centrale registratie in een centrale databank (die sommige aanbieders tegen betaling aanbieden), is niet vereist. Als uw website hier niet op is ingericht, neem contact op met brancheorganisatie Partin: zij kunnen u mogelijk verder helpen.

NB Sommige stichtingen zullen hun statuten moeten herzien. Voor een ANBI is het namelijk verplicht dat in de statuten staat hoe te handelen bij liquidatie van de stichting. Bij opheffing is overdracht van het batig saldo naar een ANBI-stichting met een verwant doel verplicht; dit moet ook in de statuten vermeld staan. Zie ook: Wat moeten wij doen om onze stichting te beëindigen.

ANBI-logo

Vele stichtingen plaatsen het ANBI-logo op hun website. Zo weten hun donateurs meteen dat hun donaties meetellen voor de giftenaftrek, en tegelijkertijd wordt het ANBI-logo als een soort van kwaliteitswaarborg gezien. Hou er echter rekening mee, dat u het bekende blauwe ANBI-logo niet zomaar mag plaatsen. Het is eigendom van de stichting Geef. Voor het rechtmatig plaatsen van het ANBI-logo dient u uw stichting te registreren bij Geef.

Toekomst

In het beleid van de overheid aangaande ANBI’s kan verandering komen. Er is op overheidsniveau gesproken over een verplicht keurmerk voor alle fondsenwervende organisaties, maar dat gaat vooralsnog niet door.

imagesHet nieuwe CBF Keurmerk wordt dus nog niet dwingend opgelegd aan ANBI’s, maar ook kleine fondsenwervende stichtingen zullen in toenemende mate een CBF Erkenning willen hebben. Als u meer wilt weten over de Erkenning kunt u meer informatie vinden op de informatiesite voor de Erkenningsregeling. Partin spreekt namens de achterban met de keurmerkverstrekker CBF over de ontwikkelingen, vooral om het niet te duur en te ingewikkeld te maken.

Houd voor de eventuele nieuwe regels van de overheid deze site of die van Partin (branchevereniging van het particuliere initiatief in ontwikkelingssamenwerking) in de gaten. 

NB Het is mogelijk dat in de toekomst het verkrijgen van een ANBI registratie gekoppeld wordt aan het hebben van dat keurmerk. Dat beslist de overheid, maar zo ver is het nog niet

Hulpjes

Kijk in de Toolkit Beleidsplan schrijven op deze site. Daar vindt u richtlijnen voor het maken van een eenvoudig beleidsplan. Een jaarrekening maken (balans en staat van baten en lasten) kunt u met wat hulpmiddelen ook zelf. Bekijk de toolkit Jaarrekening maken

Voorlichting aan donateurs

Op deze pagina van de belastingdienst vindt u alle informatie die uw donateurs mogelijk van belang achten vanwege de giftenaftrek aan een ANBI geregistreerde stichting. 

ANBI register

Op deze pagina van de belastingdienst kunt u opzoeken of een stichting de ANBI status heeft met het daarbij behorende RSIN nummer. 

MEER TOOLKITS

Wellicht zijn deze toolkits ook interessant voor u: