Projectlocaties

In welke landen is het PI actief?
Afrika
70 %
Zuid-Amerika
15 %
Aziê
15 %
(Oost)-Europa
5 %

70% van de PI-projecten vindt plaats in Afrika, 15% in Zuid-Amerika, 15% in Azië en 5% in (Oost-) Europa. De meeste PI’s concentreren hun werkzaamheden in 1 land maar er zijn dus ook PI’s die actief zijn in meerdere landen en zelfs werelddelen. Daarom komen de percentages bij elkaar opgeteld boven de 100% uit.

Donaties OS in Nederland

Ontwikkelingshulp - Cijfers 2013
Grote organisaties
56 %
Kleine en lokale organisaties
25 %
Middelgrote organisaties
17 %
Acties derden
2 %

CIJFERS PARTIN ACHTERBAN

Als fondsenwervende kleine stichtingen
Donaties Nederlandse huishoudens aan PI’s
34 miljoen
Totaal Partin achterban
15 miljoen

Partin heeft in 2013 een klein onderzoek uitgevoerd onder haar achterban. De deelnemers werd onder andere gevraagd inzicht te geven in hun inkomsten en daarbij onderscheid te maken tussen inkomsten uit (in)directe overheidssubsidies, subsidies van vermogensfondsen, nalatenschappen en inkomsten direct ontvangen van het Nederlandse publiek. Dit laatste bedrag zien wij als een maatstaf voor het draagvlak dat het georganiseerde particuliere initiatief heeft. Op basis van 100 respondenten schatten we het bedrag voor de gehele achterban van Partin op circa 15 miljoen euro op jaarbasis (gegevens 2011 en 2012).

Volgens professor Bekkers gaf 8 procent van de Nederlandse huishoudens gemiddeld € 57,- aan lokale kleinschalige goede doelen in het werkveld internationale samenwerking. Er van uitgaande dat dit particuliere initiatieven zijn, dan ontvingen zij in 2011 gezamenlijk bijna 34 miljoen euro van de Nederlandse huishoudens (Bron: Behind the pictures, proefschrift van Dr. Sara Kinsbergen, CIDIN). De Partin achterban neemt hiervan ruim 40% voor haar rekening.

TOTAAL AANTAL PI'S

in ontwikkelingssamenwerking
100
PI'S

Aantal PI'S met ANBI registratie

Totaal aantal PI’s in OS (1) Edwin Venema en Charles Groenhuijsen komen op pagina 16 van “De dikke Blauwe” Filanthropium jaargids 2014-2015 via een klein rekensommetje op 5.000 fondsenwervende instellingen die niet bij de samenwerkende brancheorganisatie filantropie (SBF) zijn aangesloten. Deze 5.000 zijn verdeeld over verschillende sectoren. Het Geven in Nederland-onderzoek van professor Schuyt onderscheidt de volgende algemeen nuttige doelen: kerk & levensbeschouwing, gezondheid, internationale hulp, milieu /natuurbehoud & dierenbescherming, onderwijs & onderzoek, cultuur, sport & recreatie en maatschappelijke & sociale doelen.

Een exacte verdeling van de fondsenwervende ANBI’s over deze acht sectoren wordt niet gemaakt, maar 1200-1500 lijkt wel het maximum aantal particuliere initiatieven in OS met een inschrijving bij de KvK en een ANBI-registratie bij de Belastingdienst. Totaal aantal PI’s (2) In de anatomie van het PI komt Sara Kinsbergen op een gemiddelde som der baten op jaarbasis van ongeveer 50.000 euro. Uit onderzoek van Partin blijkt dat PI’s gemiddeld 60% van hun inkomsten van het Nederlandse publiek ontvangen; de rest van bedrijven, vermogensfondsen en grotere NGO’s. 34 miljoen euro verdelen in porties van € 30.000,- (60% van 50.000) levert opnieuw een geschat aantal PI’s op van circa 1200.

Dr Sara Kinsbergen

Onderzoeker PI
Sara Kinsbergen, verbonden aan het CIDIN van de universiteit van Nijmegen, heeft meerdere onderzoeken naar het Pi gedaan, onder meer in opdracht van Wilde Ganzen.
In 2014 is zij gepromoveerd op het PI, met het proefschrift “Behind the Pictures”.
Klik hier voor meerdere onderzoeken van Sara Kinsbergen.

Onderzoek Wilde Ganzen

8 van de 10 projecten bestaan nog na 10 jaar
Onderzoeker Sara Kinsbergen heeft in opdracht van Wilde Ganzen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het PI. Er zijn 2 onderdelen gemeten: of het project er nog is en of het nog goed functioneert. Sinds het ontstaan van Wilde Ganzen in 1957 zijn er 11.000 projecten ondersteund. Van die projecten zijn er 93 onderzocht. Het onderzoek toont aan dat de kwaliteit van leven van het aantal mensen dat in armoede leeft echt verbetert, soms meer dan verwacht. Want van de 78% projecten die er na 10 jaar nog zijn, functioneert 86,5 % nog steeds goed of beter dan gepland. 

Nieuw onderzoek Sara Kinsbergen

"The coming-of age of PI's
In oktober 2016 ging de vervolgstudie van Sara Kinsbergen naar PI’s (of PDI’s – Private Development Initiatives) van start.
Dit onderzoek moet antwoord geven op de volgende vragen:
Welke organisaties zijn er nog en welke zijn gestopt?
Zijn de budgetten van de Pi’s Gegroeid of is de economische crisis ook voor hen voelbaar geweest?
Waar haalt men tegenwoordig de financiering vandaan?
Werkt iedereen nog steeds op vrijwillige basis of staan er mensen op de loonlijst?
Gingen organisaties op dezelfde voet verder of werden er koerswijzigingen doorgevoerd?
De inzichten zullen worden verkregen door het herhalen van de kwantitatieve en kwalitatieve dataverzameling zoals uitgevoerd tijdens Kinsbergen’s promotie-onderzoek.
INFO CLOSE

Gemiddelde oprichtingsjaar PI: 2000

Meest voorkomende oprichtingsjaren: 1999, 2006, 2008

Onder 96 bevraagde PI’s is Ghana als projectland het vaakst genoemd, direct gevolgd door Oeganda.

INFO CLOSE

Educatie de belangrijkste sector

Gevolgd door gezondheidszorg, water & sanitair

Sport, cultuur, handel en visserij nagenoeg geen aandachtspunt.

INFO CLOSE

Bij 35% bevraagde PI's is het bestuur ouder dan 60

Bij slechts 6% is het bestuur tussen 31-40 jaar

Van de 96 bevraagde PI’s is er maar 1 met een bestuur van 21-30 jaar.

INFO CLOSE

Meer dan 50% van bevraagde PI's hebben contact met bedrijven

Vaak meerdere bedrijven en vaak langer dan vijf jaar.

Van telecombedrijven, scholen, winkels, landbouwbedrijven en alles er tussen in.

Bron foto’s: winnende PI’s fotowedstrijd 2014. Bekijk ze volledig en allemaal!