Skip to content

TOOLKIT
—————
VERZEKERINGEN AFSLUITEN

VOOR VRIJWILLIGERS-ORGANISATIES

DE VNG VRIJWILLIGERS-VERZEKERING VAN UW GEMEENTE

Eerst doen: nagaan of uw gemeente is aangesloten!

VNG vrijwilligersverzekering

Let op! Sommige gemeenten hebben een andere dan een VNG verzekering voor hun vrijwilligers. De meldingen rond schade, de voorwaarden en regels kunnen dus per gemeente verschillen. Er zijn ook nog enkele gemeenten die (nog) geen collectieve verzekering voor hun vrijwilligers hebben afgesloten. Dan is het bestuur niet verzekerd voor aansprakelijkheid en zijn uw vrijwiligers NIET verzekerd tegen schade, tenzij u zelf (een) voorziening(en) hebt getroffen.
Vraag na bij uw gemeente wie in de categorie ‘vrijwilliger’ past. Zijn bijvoorbeeld stagiaires ook vrijwilligers?

VNG Vrijwilligers BasisPolis Een complete basisdekking voor vrijwilligers VNG Vrijwilligers PlusPolis Naast een goede basisdekking voor de vrijwilligersorganisaties zit in de Pluspolis ook een rechtsbijstanddekking en een dekking voor werkgeversaansprakelijkheid. De meeste gemeenten hebben een PlusPolis, maar niet allemaal! Vraag ook dit na bij uw gemeente.

 

VRIJWILLIGERSVERZEKERING

Vraag uw gemeente

Het kabinet stort jaarlijks euro 4 miljoen in het Gemeentefonds. Dat bedrag is bestemd voor het verzekeren van vrijwilligers. Hiermee worden de risico’s die vrijwilligers lopen tijdens hun werkzaamheden verzekerd. Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van vrijwilligers.
Inmiddels is het zover dat verreweg de meeste gemeenten een collectieve vrijwilligersverzekering hebben afgesloten voor de in hun gemeente gevestigde vrijwilligers. Maar het geldt (nog) niet voor ALLE gemeenten. De meeste gemeenten zo’n 300) hebben een collectieve VNG vrijwilligersverzekering afgesloten bij Centraal Beheer. Als dat ook geldt voor uw gemeente, bent u als vrijwilliger automatisch verzekerd. U en uw vrijwilligers kunnen een beroep op de vrijwilligersverzekering van uw gemeente als er schade is ontstaan. Bij sommige gemeenten moet een vrijwilligersverzekering -over het algemeen eenmalig- worden aangevraagd. Deze gemeenten hebben dan niet gekozen voor de VNG-vrijwilligersverzekering waarbij geen aanmelding is vereist. Het feit dat er gemeenten zijn die een andere verzekering hebben afgesloten dan de VNG vrijwilligersverzekering maakt dat per gemeente de voorwaarden van de vrijwilligersverzekering kunnen verschillen.
Over het algemeen geldt: als een vrijwilliger schade heeft veroorzaakt tijdens de uitoefening van het vrijwilligerswerk wordt de schade, tot een bepaald maximum, vergoed als de betreffende vrijwilliger geen eigen verzekering heeft die de schade dekt. Voorbeeld: als de vrijwilliger op pad is voor de verenging/stichting en veroorzaakt een auto-ongeluk, wordt de schade eerst geclaimd bij de eigen verzekering. Verliest de vrijwilliger daarmee haar/zijn no-claim, wordt die vergoed door de vrijwilligersverzekering. De eigen verzekering -indien van toepassing- van de vrijwilliger is dus het eerste aanspreekpunt in geval van schade.

Gezien het feit dat de meeste gemeenten in Nederland een collectieve verzekering afgesloten bij Centraal Beheer vindt u hier meer informatie over de VNG-verzekering.

Neem contact op met de gemeente waar uw stichting is gevestigd

Neem dus voor u dure verzekeringen afsluit eerst contact op met uw gemeente!
NB. Niet alle gemeenten zijn even duidelijk over het onderwerp vrijwilligersverzekering. Bij een steekproef over 10 willekeurig gekozen gemeenten is er bij 3 gemeenten geen enkele informatieover het onderwerp gevonden. Als dat zo is bij de gemeente waarin uw stichting gevestigd is, stuur dan een mail naar de gemeente om navraag te doen. 

BESTUURSAANSPRAKELIJKHEID EN RECHTSBIJSTAND

Als vrijwillige bestuurder van een vereniging of stichting bent u, samen met u mede-bestuursleden, aansprakelijk als er schade wordt geleden door de vereniging/stichting of door derden en als de schade te wijten is aan schuld of nalatigheid van een of meer -mede-bestuurders van uw stichting. Is uw stichting gevestigd in een gemeente waar een collectieve verzekering voor vrijwilligers is afgesloten, is er een grote kans dat uw bestuurders verzekerd zijn voor deze ‘bestuursaansprakelijkheid’. Zo geldt bij de VNG vrijwilligersverzekering dat er een maximum van 500.000 Euro wordt vergoed per aanspraak per verzekeringsjaar voor alle bestuurders van de organisatie die deze functie als vrijwilliger vervullen, tezamen. Daarbij is het balanstotaal van de organisatie niet meer dan 500.000 Euro. Voor rechtsbijstand in strafrechtelijke zaken is 40.000 Euro gedekt als maximum voor alle aansprakelijkheid van vrijwilligers tezamen.
Let op! De voorwaarden worden regelmatig aangepast!
Verlies van eigendommen van de stichting vallen NIET onder een bestuursaansprakelijkheidsverzekering. Bron: Verzekeringsoverzicht VNG vrijwilligersverzekering.

Niet verzekerd buiten Europa!

Voor alle collectieve, door gemeenten afgesloten vrijwilligersverzekeringen zal gelden dat er geen dekking is voor ongevallen buiten Europa. Controleer het bovenstaande door navraag te doen bij uw eigen gemeente. Er zijn gemeenten die alleen een basispolis hebben afgesloten voor hun vrijwilligers, – dus geen dekking voor bestuursaansprakelijkheid of rechtsbijstand voor de onder hun gemeente ressorterende verenigingen/stichtingen.
Een enkele gemeente heeft helemaal geen voorzieningen getroffen. 

REISVERZEKERING

Reizen naar uw project
Als u voor uw stichting reist naar uw project, kunt u niet volstaan met een standaard reisverzekering – met andere woorden: u dient te overwegen of u het risico dat u wat overkomt tijdens uw projectreis zelf wil dragen of dat u kosten gaat maken voor een ‘zakelijke’ reisverzekering.
Er zijn gevallen bekend van bestuurders of andere vrijwilligers die tijdens hun projectreis schade hebben geleden (val van een steiger, verlies van persoonlijke eigendommen) waarbij de schade is vergoed, maar dit was coulance van de betreffende verzekeringsmaatschappij. Met andere woorden: u hebt in feite geen enkele aanspraak. Neem contact op met uw verzekeraar als u ook tijdens een projectreis verzekerd wil zijn tegen ongevallenschade en/of materiële schade. Vermeld ook als u een vakantie vastknoopt aan uw zakelijke reis naar het project. Ook dit kan gevolgen hebben voor de uitkering in geval van schade.

MEER TOOLKITS

Handig in dit verband zijn wellicht ook: